ESIMIESTAIDOT

  

Tästä lähdemme

 • Esimiehenä toimiminen on tahto ja taitolaji. Kumpikaan ei yksin riitä.
 • Ihmiset ovat aidosti yrityksen resursseja ja toisaalta rationaalisia toimijoita.
 • Esimiehenä toimiminen on parhaimmillaan palkitsevaa ja innostavaa ihmisten kanssa toimimista.
 • Hyvällä esimiestyöllä organisaatio saavuttaa kilpailuetua markkinoilla.

Tätä ohjelma sisältää

 • Johtamisen perusteet: esimiesroolit, esimiehen keskeiset vastuut ja valtuudet sekä ihmisten johtamisen käytäntöjä.
 • Osaamisen kehittäminen: tarpeiden tunnistaminen ja työntekijöiden osaamisen arviointi, motivointi ja palautteen antaminen sekä työ- ja kehittymistavoitteiden asettaminen.

Tätä tavoittelemme

 • Luoda edellytykset tunnistaa esimiestyön ja tulosten yhteys
 • Hahmottaa ihmisten johtamisen käytäntöjä ja oppia soveltamaan niitä omassa työssä
 • Oppija hahmottaa valmennuksessa esimiestyön kokonaisuuden ja tunnistaa siihen liittyvät vastuut, velvollisuudet ja valtuudet.
 • Oppija oppii soveltamaan työsuorituksen ja osaamisen arvioinnin käytäntöjä omassa työssään.

Näin toteutamme

 • Kaksi yhden koulutuspäivän kokonaisuutta
 • Vertaisvalmennusta, -palautetta ja –rohkaisua
 • Aikaresurssin keskittyä oman esimiesroolin kirkastamiseen oman asiantuntija- / tekijäroolin rinnalla.